Nadační fond ASTMA je veden v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 419.
IČO: 26 48 29 83, číslo účtu: 1987066001/5500


ASTMABOWLING 2005
Dne 9.6. 2005 se v bowlingovém centru Bowle a bowling, Starostrašnická 58, Praha 10, konal již 2.ročník bowlingového turnaje ve prospěch Nadačního fondu ASTMA ASTMABOWLING 2005


Turnaj byl pořádán za účelem získání finančního příspěvku, který by alespoň z části umožnil zakoupení přístroje k vyšetřování typu a tíže zánětu u pacientů s průduškovým astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a umožnil tak léčbu i těch nemocných, kteří trpí těžkými formami onemocnění. Turnaje se zúčastnilo 24 družstev po 5-ti členech, přičemž startovné činilo 1.000,- Kč, čímž se podařilo získat příspěvek v celkové výši 120 000,- Kč. Sami se můžete podívat a přesvědčit se o herním zápalu a osobitém stylu jednotlivých hráčů.

Moje poděkování patří stejně jako v loňském roce všem, kteří svojí aktivní účastí v turnaji přispěli nejen startovným, ale i svojí osobností ke skvělé atmosféře události, zejména pak Jiřímu Macháčkovi, který večerem provázel a celý průběh turnaje, včetně vyhlašování výsledků, moderoval. Děkuji rovněž bowlingovému centru Bowle a bowling za pronájem prostor a bezplatné poskytnutí občerstvení a všem ostatním sponzorům, kteří přispěli věcnými dary a cenami pro vítěze jednotlivých kategorií. Zvláštní poděkování patří organizátorkám celé události, Markétě, Monice, Simoně, Kateřině a Renatě, bez jejichž výjimečného a obdivuhodného osobního nasazení by se turnaj nikdy neuskutečnil.

Jan Chlumský

 
 
 
 Úvodní strana Kontakt Výroční zprávy Účel Projekty Semináře Astmabowling Odkazy
©3v.cz